Mar 20, 2008

ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုပါ။

ေမးခြန္း (၁)

စၾကာ၀ရာ အတြင္းမွ ၾကယ္တစ္စင္း၏ အလင္းသည္ ကမာၻေျမေပၚသို႕ ေရာက္ရွိဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း (၁)သိန္း သုိ႕မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း (၁)သန္း ၾကာျမင့္ပါသည္…။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင္္၏ သင့္ခ်စ္သူအေပၚ ထားရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာတရား တစ္ခုသည္ သင့္ခ်စ္သူ၏ ရင္ခြင္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိဖို႕ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာမည္ဟု သင္ထင္ပါနည္း….။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၂)

ထုိၾကယ္တစ္စင္း၏ အလင္းသည္ ကမာၻေျမေပၚသို႕ မည္သည့္ ၾကားခံျဒပ္ထုမွ မရွိဘဲ ေလဟာနယ္ ကို ျဖတ္၍ ကမာၻေျမေပၚသို႕ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္…။ သုိ႕ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမတၱာတရား ဟူေသာ အလင္းတန္း တစ္ခုသည္ ခံစားတတ္မွဳ၊ တန္ဖိုးထားမွဳ၊ ျမတ္ႏိုးမွဳ ဟူေသာ ၾကားခံ (Media) ေပါင္းမ်ားစြာ ထားရွိေသာ္လည္း ထြန္းလင္းေစလိုေသာ ရင္ခြင္တစ္ခုတြင္ မထြန္းလင္းႏိုင္ ပါသနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၃)

ကမာၻေျမ၏ ဆြဲအားသည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအား လည္းေကာင္း၊ အရာ၀တၴဳေပါင္းမ်ားစြာအား လည္းေကာင္း…ေနာက္ဆံုး ကမာၻမွ လြန္စြာေ၀းကြာေသာ အာကာသ စၾကာ၀ရာအတြင္း တည္ရွိေသာ လ ကိုပင္ဆြဲငင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း…။ သင့္အား စြန္႕ခြာၿပီးထြက္သြားေသာ သင့္ခ်စ္သူ၏ ေျခလွမ္းမ်ားအား အဘယ့္ေၾကာင့္ မဆြဲငင္ႏိုင္သနည္း….။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၄)

အလြန္ျပင္းထန္၍ အားေကာင္းေသာအသံမ်ားကို ေရဒါမ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူနားေထာင္ရပါသည္..။ အေၾကာင္းမွာ ၎အသံမ်ားအား သာမန္နားမ်ားျဖင့္ မၾကားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္..။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင္၏ ႏုလံုးသားအတြင္း၌ ျဖစ္တည္ေသာ သာမန္နားမ်ားျဖင့္ မၾကားႏုိင္ေသာ ရင္ခုန္သံမ်ားအား သင့္ခ်စ္သူ ၾကားႏိုင္ေစရန္ သို႕မဟုတ္ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ မည္သည့္အရာျဖင့္ ဖမ္းယူေစသင့္သနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၅)

သာမန္ မ်က္စိမ်ားျဖင့္ထိုးေဖာက္ေရြ႕ မျမင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားအား X-Ray ေရာင္ျခည္ မ်ားျဖင့္ ထိုးေဖါက္၍ ျမင္သိေစႏုိင္ပါသည္…။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင့္ရင္ဘတ္၏ အနက္ရွိဳင္းဆံုး ေနရာတြင္ တည္ရွိေနေသာ ခံစားခ်က္မ်ားအား သင့္ခ်စ္သူ ျမင္ေတြ႕ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ၎၏မ်က္၀န္းမ်ား၌ မည္သည့္ ေရာင္ျခည္အမ်ိဳး အစားအား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၆)

ကမာၻေက်ာ္ အိုင္းစတိုင္း၏ (Relativity Theory) ဆိုသည့္ ႏုိင္းရသီအိုရီ အတြက္အဓိကအက်ဆံုးႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ Formula ျဖစ္သည့္ E=mc2 အား ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါက သင္မည္သို႕ ေ၀ဖန္သံုးသပ္၊ အၾကံေပး လိုပါသနည္း…။

{Emotion=Misery*(Confusion)2 }

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၇)

Newton ၏ သက္ေရာက္မွဳတိုင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မွဳ ရွိသည္ဆိုေသာ ပံုေသနည္းမွန္သည္ ဆိုပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္၏ သင့္ခ်စ္သူအေပၚထားရွိေသာ တန္ဖိုးထားမွဳ၊ ေမတၱာတရား၊ နားလည္မွဳ၊ သစၥာတရားႏွင့္ ျမတ္ႏိုးမွဳမ်ားသည္… သင္ေပးလိုက္သည့္အတိုင္း သင့္ထံသို႕ ျပန္လည္ မသက္ေရာက္သနည္း။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၈)

လြမ္းဆြတ္ျခင္းဆိုေသာ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တမ္းတျခင္းဆိုေသာ အပူရွိန္မ်ားေၾကာင့္ ခံစားခ်က္ဆို ေသာ မ်က္ရည္မ်ား အေငြ႕ျပန္သည့္အခါ သတိရျခင္းတိမ္တိုက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္…။ ၎ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ အခ်ိန္ဆိုေသာ ေအးခဲေစသည့္ ဓာတ္သဘာ၀မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ ျပန္လည္ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ကာ မ်က္ရည္မိုးမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္ရြာခ်သည္ ဆိုေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚေပါက္လာသည့္ မ်က္ရည္သံသရာ (Tears Cycle) ကိုသင္မည္သို႕ ယူဆပါသနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၉)

ကမာၻေပၚတြင္ အရာ၀တၳဳမ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာ၊ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသီးသီးစီ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင္၏ သင့္ခ်စ္သူအေပၚထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ခု၏ အတိုင္းအတာ သို႕မဟုတ္ ပမာဏ တစ္ခုအား တိုင္းတာရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ Unit တစ္ခုလည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕တိုင္းတာရန္ အတြက္ မည္သည့္အရာအား Unit အျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ဟု သင္ယူဆပါသနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၁၀)

သင္သည္ ကမာၻေပၚရွိ အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ပံုေသနည္းမ်ားႏွင့္ သီအိုရီမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ ေၾကညက္စြာ နားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္အားစြန္႕ခြာသြားေသာ သင့္ခ်စ္သူ ေျပာခဲ့သည့္ “နားလည္ေပးပါ” ဆိုေသာ အလြန္ရိုးရွင္းသည့္ စကားတစ္ခြန္းအား နားလည္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါသနည္း။

အေျဖ။ ။
p.s - ေမးခြန္းမ်ားရဲ႕ အေျဖမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲ ႏိုင္ပါသည္။

18 comments:

ေႏြမုန္တိုင္း said...

ေမးခြန္းေတြအရမ္းျမင့္လြန္းေနတယ္ဆရာ
ကၽြန္ေတာ့္ကိုစဥ္းစားခ်ိန္ေပးပါ။

Apprenticeship said...

Q 1: အေျဖ။ depending on how you strategize!

Q 2: အေျဖ။ ။ heart ka ခံစား tat lo!

Q 3: အေျဖ။ ။ Not all chemicals attract to each other!

Q 4: အေျဖ။ ။ acceptance him/her as he/she is!

Q 5: အေျဖ။ ။ tender touch (could be music, poetry, and so on)!

Q 6: အေျဖ။ ။ Effect = magnetism* (compassionate)2

Q 7: အေျဖ။ ။ maybe “black hole” gyi ka ban htar lo :P

Q 8: အေျဖ။ ။ life

Q 9: အေျဖ။ ။ honesty and understanding

Q 10: Cause you put me in your boxes--theories.

Now.. what is my grade lol :)

mabaydar said...

လူ႔စိတ္ကို ဘယ္သီအိုရီနဲ႔မွနွဳိင္းယွဥ္လို႔ရမယ္မထင္ဘူး.. ဒိထက္ေကာင္းတဲ့အေျဖထပ္ စဥ္းစားလို႔ရရင္ လာေျပာမယ္ေနာ္..

ညမီးအိမ္ said...

ေမးခြန္း(၁)အေၿဖ=ပထမေမးခြန္းေတာ့မေၿဖတတ္ဘူးဗ်
ေမးခြန္း(၂)အေၿဖ=ကြ်န္ေတာ္ဥာဏ္မမီပါ။
ေမးခြန္း(၃)အေၿဖ=အေႀကာင္းအမ်ဳိးေႀကာင့္ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိလို႔လဲၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူမွာလည္းေရွာင္လြဲလို႔မရတဲ့ ၿပႆနာေတြရွိလို႔ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ေမးခြန္း(၄)အေၿဖ=ကိုယ္ကအေပးသမားသက္သက္ပဲလုပ္ပါရယူဖို႔မႀကိဳးစားပါနဲ႔
ေမးခြန္း(၅)အေၿဖ=ဘယ္ေရာင္ၿခည္အမ်ဳိးအစားမွမတတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ေပးဆပ္လို႔ရသမွ်ေပးဆပ္သြားမယ္။
ေမးခြန္း(၆)အေၿဖ=သိဘူးဗ်
ေမးခြန္း(၇)အေၿဖ=ဟုတ္တယ္ကြ်န္ေတာ္လဲအဲဒီေမးခြန္းကိုေမးခ်င္ေနတာဘာေႀကာင့္လဲမသိဘူး ေလာကသဘာ၀လားမသိဘူး?????
ေမးခြန္း(၈)အေၿဖ=ဒီေမးခြန္းလည္းကြ်န္ေတာ္အတြက္ၿမွင့္တယ္ဗ်။ မေၿဖတတ္ဘူး။
ေမးခြန္း(၉)အေၿဖ=ခ်စ္သူဘ၀သာယာလွပဖို႔အတြက္ ခ်စ္သူစိတ္ႀကိက္လိုက္ေလ်ာေပးမယ္ဆိုတာ ေလးနဲ႔တိုင္းတာခ်င္ပါတယ္။
ေမးခြန္း(၉)အေၿဖ=သူ႕ကိုခ်စ္တာရယ္ ၊ ကိုယ္ပိုင္အတၱေႀကာင့္လို႔ထင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္အေၿဖေတြကေမးခြန္းနဲ႔မဆိုင္ဘူးဆိုရင္ခြင့္လြတ္ပါ ဥာဏ္မီသေလာက္ေၿဖထားတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ဘာလဲ said...

နံမယ္ ။ ေပါက္ကရ၈၀
အတန္း ။ အခ်စ္တကၠသိုလ္ မူလတန္း (ေမဂ်ာခြဲ ။ ဘ၀ )
ခံုနံပါတ္ ။ ၁၃

အေျဖ ၁ ။ တစ္စကၠန္. ( ပထမဆံုး ႏွလံုးသားက ရိုက္ခတ္မဲ. အခ်ိန္အပိုင္းစေလး )

အေျဖ ၂ ။ အလင္း သည္ အေမွာင္ ကို ကမၻာဦးထဲ က ရွာေန ေသာ္လည္း အခုထိ အလင္းသည္ အေမွာင္ကို မျမင္ဖူးေသး ပါ။

အေျဖ ၃ ။ လွမ္းေခၚဖို. လက္၀ါး ကို ေထာင္ ၾကည္.လိုက္ ေတာ. ။ ကိုယ္.ဖက္က ၾကည္.ရင္ လက္ဖ၀ါး ။ သူ.ဖက္ က ၾကည္.ရင္ လက္ဖမိုး ။ ကဲ ... ဒါ ပာာ လက္ ဖ၀ါး ပါ လို. အတင္း မတိုက္တြန္း ခ်င္ ပါ ဘူး ။ မေလွ်ာက္လိုတဲ. လမ္း အတြက္ ပင္ပန္း ေစ ဖို. အမိန္. မေပး ရက္ပါ။

အေျဖ ၄ ။ ပါးစပ္ နွင္. နား ( သို. ) ယံုၾကည္စြာကိုးကြယ္ ျမတ္နွိး တက္ေသာ နွလံုး သား တစံု ။

အေျဖ ၅ ။ အကယ္၍ မ်က္ကန္း တေယာက္ သာ ဆို ရင္ ပာန္ေဆာင္ခ်င္း ကင္းတဲ. မူလ မ်က္၀န္းသာလို ပါ တယ္ ။ စစ္မွန္တဲ. ရင္ခုန္သံတခု ပဲလိုပါတယ္ ။

အေျဖ ၆ ။ Empty = me & mine

အေျဖ ၇ ။ နိယာမ ၊ ပံုေသ နည္း ။ သက္မွတ္သူတို.ရဲ. အလုပ္ သာ ျဖစ္တယ္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ျမန္မာ တို. ရဲ. သူရဲေကာင္း ဒါေပမယ္. အဂၤလိပ္ အတြက္ သူပုန္ ပါ ။

အေျဖ ၈ ။ ေႏြဦး ပိုင္ ေန. ရက္ေတြ မေရာက္ခင္ ထိ ။

အေျဖ ၉ ။ ကိုယ္.ကိုကိုယ္ မညာတက္ တဲ. ႏုလံုးသား တခု ။

အေျဖ ၁၀။ မရွိဘူး ဆို ေသာ အရာ ကို မသိေသာ သူ သည္ မရွိဘူး ဆို ေသာ အခိ်န္ တြက္ သူ. ဘာ သာ သူ သြားလိမ္. မယ္ ။

~~~။~~~ ~~~။~~~

ေမာင္အညတရ said...

ၿဖတ္သန္းခဲ့ေသာဘ၀ေတြ ကြဲၿပားတာနဲ႔အမွ် အေတြ႔အႀကံဳ
မ်ား ေထြၿပားမည္သာၿဖစ္ပါသည္။
ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ တထပ္တည္းက်သူ ရွားပါးမည္ထင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ တထပ္တည္းက်ေသာ ကံေကာင္းသူမ်ားလည္း ႐ွိႀကပါသည္။
ကာယကံ႐ွင္မ်ား၏ ဆႏၵမပါပဲ ပတ္၀န္းက်င္က အင္အားႏွင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး ဖန္တီးႀကတာလဲ ႐ွိပါသည္။
လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘ၀အေထြေထြ ဟုသာဆိုပါရေစ။

လင္းထက္ said...

အဲ့ေလာက္ထိမခံစားဖူးဘူး
ဒါေၾကာင့္ကိုယ္မေျဖနိုင္ဘူးကြာ
အေတာ္ေလးေခါင္းစားသြားတယ္

လင္းထက္ said...

ငါ့ညီမယံုတဲ့အတူတူေျဖၿပီကြာ
ေမးခြန္း (၆)ေတာ့မသိပါ
က်န္ေသာေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖမွာ
စိတ္သာရွင္ေစာဘုရားေဟာဆိုသည့္အတိုင္း
စိတ္သည္သာစြမ္းေဆာင္ရွင္ျဖစ္ပါသည္
သူမစိတ္မပါလွ်င္သင္ဘာလုပ္လုပ္သူမအတြက္ဟာသမ်ားသာျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္.
သူမစိတ္ပါလွ်င္သင္၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ကမာၻေပၚတြင္တုႏႈိင္းမရေသာေမတၱာရွင္ၾကီးအျဖစ္ျမင္ေစနိုင္ပါသည္.

Chilli Chocolate said...

>> HAVE YOU ALREADY ANSWERS ALL THOSE ANSWERS?? IF SO POST YOUR ANS AS WELL.

> AS IF IT WAS ME,
>Q1. COME CLOSE TO ME & JUST LOOK INTO MY EYES..... THE MOMENT YOU SEE MY HEART THROUGH MY EYES - BABE YOU GET IT. DOES IT TAKE LONG?? ALLOW YOURSELF FOR JUST A CAREFUL LOOK.

>Q2. MAY BE WHAT HE WANTS IS NOT WHAT I'M GIVING.

>Q3. CAUSE THAT PERSON IS BETTER OFF IF YOU LET GO.

>Q4. HEART BEATS CAN BE HEARD BY OTHER HEART! (ONLY)

>Q5. " HOPE"....... AS IF I'M DYING

>Q6. COULD BE ANY

>Q7. IT TAKES 2 TO GO TANGO. IF IT IS ONE SIDED, IT WON'T WORK !

>Q8. LOOKING BACK IS TO MOVE FORWARD. I WOLD SAVE MY TEARS FOR THE FUTURE :p

>Q9. I DONT COZ THERE IS NO LIMIT. I WILL GO AS FAR AS I CAN.

>Q10. THAT MEANS YOU ARE ON YOUR OWN!!!!!! GET THE MESSAGE AND LEARN TO LET GO OF THE PAST.

> P.S FOR Mr.POA I THINK IT IS TIME FOR YOU TO CHANGE THE GEAR AND TURN TO CORNER. :D

Chilli Chocolate said...
This comment has been removed by the author.
Chilli Chocolate said...
This comment has been removed by the author.
Chilli Chocolate said...

CORRECTION:

SORRY I MENT QUESTIONS THAT YOU NEED TO ANSWER.

စိုးထက္ - Soe Htet ! said...

ေမးခြန္းေတြ ကိုယ္တိုင္ ျပန္ေျဖ ေပးပါဦး ဗ်ိဳ႕ :)

ေႏြမုန္တိုင္း said...

အေျဖ (၁)။ ။ထုိအခ်ိန္မ်ားထက္ပို၍ၾကာသြားႏုိင္ပါသည္
ကၽြႏု္ပ္၏ေမတၱာတရားမ်ားကိုသူမနားမလည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
အေျဖ (၂)။ ။နံပါတ္(၁) အေျဖမွန္လွ်င္ ေျဖစရာမလို ေတာ့ပါ။
အေျဖ (၃)။ ။ကၽြႏု္ပ္၏အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။
အေျဖ (၄)။ ။သူမႏွင့္ႏွစ္ေယာက္အတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ ေသာ ေန႕ရက္ေတြနဲ႕ ဖမ္းယူ နားဆင္ၾကည့္ရင္ သူမ ၾကားပါလိမ့္မယ္။
အေျဖ (၅)။ ။နားလည္မႈ ဆုိေသာေနာက္ဆံုးေပၚ မ်က္ကပ္မွန္။
အေျဖ (၆)။ ။....................
အေျဖ (၇)။ ။ဒါဆိုရင္နယူတန္နိယာမ မွားေနသလား??
အေျဖ (၈)။ ။လက္ခံပါတယ္။
အေျဖ (၉)။ ။အခ်ိန္
အေျဖ (၁၀)။ ။ဤေမးခြန္းအားကန္႕ကြက္သည္။ ဒီေမးခြန္းက စြန္႕ခြါသြားေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ ခ်စ္သူကို ကၽြႏု္ပ္ကေမးရမည့္ေမးခြန္းသာျဖစ္ပါသည္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဥာဏ္မွီသေလာက္ေတာ့ေျဖၿပီးပါၿပီဆရာ ၿပီးရင္ဆရာနဲ႕ အေျဖတိုက္ၾကည့္မယ္။ :D ဂုဏ္ထူးမထြက္ရင္ေနပါ။ ေအာင္စာရင္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ပါခ်င္တယ္။ :)

phyoe said...

ဂုဏ္ထူးထြက္ရင္ မုန္႕ေၾကြးမယ္ဆိုလို႕ ေျဖၾကည္႕တာ…
ေမးခြန္းေတြဖတ္ရင္း ႐ူးခ်င္သလိုလို ျဖစ္လာလို႕၊
ကယ္ၾကပါအံုး!!!

အမရာ said...

ေမးခြန္း (၁)
ေမတၱာတကယ္စစ္ရင္ အခ်ိန္ဆိုတာ
ကုိေတာင္သတိရလိုက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

Pinkgold said...

အီး အမ်ားၾကီးပဲ
ေျဖရမွာ ပ်င္းလိုက္တာ
ေသခ်ာတာကေတာ့ မခ်စ္တတ္ေသးဘူးရွင့္

nay said...

i think , it cause from different vision , mission and feeling. (not at all), sorry for my ans.