Sep 22, 2008

ေခတ္သစ္ မင္းနႏၵာ...

AD 2500
အခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ အလင္း၏ အရွိန္ႏွဳန္းထက္ လွ်င္ျမင္စြာ လွဳပ္ရွားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ စကၠန္႕ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲ ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္သည္လည္း မည္မွ်ေလာက္ေသးငယ္ေသာ အခ်ိန္အပိုင္း အစေလးကိုမွ အလြတ္မေပးပဲ မ်က္ခ်ည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ၏ လည္ပတ္မွဳ သည္ပဲ ေႏွးေကြး သြားသလား၊ နာရီႏွင့္ အခ်ိန္တို႕၏ ပညတ္မ်ားကပဲ လွ်င္ျမန္သြားၾကေလသလား မေျပာတတ္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္ တမဟုတ္ျခင္း လွ်င္ျမန္လြန္းလွေပသည္။ လူသားတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဆႏၵအား ျဖည့္ဆည္းဖို႕ ၾကိဳးစားေနရသည့္ ပညာရွင္မ်ားအဖို႕ ယားလို႕ပင္ မကုတ္အားပဲ...၊ ေခတၱမွ် ထံုးတို႕ထားရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေလသည္။ ဥပမာ လူသားတို႕၏ က်န္းမာေရး အတြက္ ညစ္ၿငမ္းလာေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထု၏ အႏာၱရယ္အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ "ေလသန္႕ဘူး" မ်ားအား ေစ်းကြက္အတြင္း က်ယ္ျပန္႕စြာ တင္သြင္းေရာင္းခ်လာျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေတာမွဳမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ "ဦးေႏွာက္မ်ား သို႕မဟုတ္ ဦးေခါင္း" အပိုမ်ားအား သာမန္လူသံုးကုန္ ပစၥည္းေရာင္းေသာဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိလာႏိုင္ျခင္း စသည္တို႕မွာ အေသးစားေျပာင္းလဲမွဳမ်ားေလာက္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ကမာၻေလာကၾကီးအတြင္းတြင္ ၾကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမွဳၾကီးမ်ား အေျမာက္ အမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ပညာရပ္ႏွင့္ သေဘာတရားေတာ္လွန္ေရးၾကီးမ်ား ျဖစ္ပြားသြား ခဲ့သည္။ ၂၃ ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပိုင္း တိမ္းေစာင္းလ်က္ရွိေသာ ကမာၻေျမၾကီးအား ေရျပင္ညီအတိုင္း ျပန္လည္တည့္ မတ္လိုက္ႏိုင္ပါက လူသားတို႕၏ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ တိမ္းေစာင္းေနေသာ အျမင္မ်ား ျပန္လည္ တည့္မတ္လာကာ (လူသားအခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္လြဲမွားမွဳမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ ကမာၻၾကီး ၂၃ ႏွစ္ပိုင္းတစ္ ပိုင္း ဒီဂရီတိန္းေစာင္းေနေသာေၾကာင့္ ဟူေသာအယူအဆမွာ အင္မတန္မွပင္ ေလးစားေလာက္ပါတယ္) လူေလာကၾကီး ပိုမိုသာယာဖြ႕ံျဖိဳးလာႏိုင္သည္ဆိုကာ ကမာၻေျမညီအား ေရျပင္ညီျဖစ္သည့္ (၀) သို႕မဟုတ္ (၁၈၀) ဒီဂရီသို႕ တည့္မတ္ႏိုင္ရင္ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားေနသည့္ သုေတသန လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားမွာလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ အျပိဳင္အဆိုင္ တီထြင္ဖန္တီးမွဳမ်ားကို အမ်ားအျပားပင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ခန္႕ကပင္ လူသားတို႕၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ ထုတ္လႊင့္ ေနသည့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ေရာင္ခ်ည္တစ္မ်ိဳး ( ၎တို႕အေခၚအေ၀ၚအရ H-Ray) အား ဖမ္းယူႏိုင္ေသာ အထူးျပဳ လုပ္ထားသည့္ "ၾကည့္မွန္" တစ္မိ်ဳးအား ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေရာင္း။ ထိုကဲ့သို႕ လူ႕ခႏၶာကိုယ္မွ ထုတ္လႊင့္ေသာ H-Ray မ်ားအား ၎မွန္ျဖင့္ ဖမ္းယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ထိုမွန္အတြင္း အထူးတီထြင္တပ္ဆင္ထား ေသာ နည္းပညာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အရင္ဘ၀မ်ားကို မွန္အတြင္း ရွင္းလင္းစြာ ျပန္လည္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ၎တို႕အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းပညာမွာ စိတ္၊ ေစတသိတ္ႏွင့္ နာမ္တို႕၏ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနမွဳအား စြမ္းအင္အျဖစ္သုိ႕ အသြင္ေျပာင္းလဲေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထိုကဲ့သုိ႕ အင္မတန္ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ သတင္းႏွင့္နည္းပညာမ်ား အဆက္မျပတ္ေပၚထြက္ေနရာမွ ယခု (၂၆) ရာစုအတြက္ အထူးခြ်န္ဆံုးေသာ သိပၸံပညာရွင္ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ေသာ တီထြင္မွဳတစ္ခုသည္ ကမာၻတစ္ခုလံုး အား တုန္လဳွပ္ေစခဲ့ပါတယ္...။ " Combination Atom " လို႕အမည္ရတဲ့ အစိတ္အစိတ္ အပိုင္းပိုင္း ျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးတူ Atom မ်ားအား ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ Atom မ်ားကို ခြဲစိတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာမွာ ကမာၻေပၚတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ၆၀၀ နီးပါးခန္႕ ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး Atomic Bomb မ်ားျပဳလုပ္ကာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျခင္းမ်ားတြင္ပင္ အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ထိုကဲ့သို႕ ခြဲစိတ္လိုက္ေသာ၊ သို႕မဟုတ္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ တစ္စစီျဖစ္ေနေသာ Atom အပိုင္းအစမ်ားအား မည္သို႕မည္ပံု ျပန္လည္ေပါင္းစပ္၍ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္နည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမွာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ညမ်ားစြာကို တံခါး ေခါက္ေစခဲ့ပါတယ္....။ ယခုေတာ့ ထုိနည္းပညာကို ေတြ႕ရွိ၍ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးခ်ခဲ့ ပါသနည္း ဆိုေသာ္......

အထူးပင္ ေျပာင္ေျမာက္၍ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ တီထြင္မွဳၾကီး တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိတီတြင္ႏိုင္ခဲ့မွဳ ေၾကာင့္ ကမာၻေလာကၾကီးသည္ ယခင္က အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ "ကမာၻ႕ရြာၾကီး" ဆိုေသာစကားလံုးထက္ပင္ ေသး ငယ္သြားကာ "ကမာၻ႕ အိမ္သာၾကီး" ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ၎တီထြင္မွဳေၾကာင့္ လူသားမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ လြယ္ကူ၊ ျမန္ဆန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အာကာသယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေလယာဥ္၊ လွည္းယာဥ္ စသည့္မည္သည့္ယာဥ္မွ် အသံုးျပဳရန္မလိုေလာက္ ေအာင္ျဖစ္သြား ခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳစရာ မလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေရနံေစ်းမ်ား အလကား အလွဴၾကီးေပးရ မတတ္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္ (ေလာင္စာဆီေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရေသာ က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားလည္း ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္)။ ထုိကဲ့သို႕ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားက်ဆင္းမွဳ ေၾကာင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းသက္သာသြားၿပီး ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း ေခြးက်၊ ၀က္က် ျပဳတ္က်ကုန္ပါေတာ့တယ္။ ကမာၻျပည္သူအေပါင္းလည္း စား၀တ္ေနေရးမ်ားေခ်ာင္လည္လာၿပီး၊ လူေနမွဳအဆင့္ အတန္းမ်ားသည္လည္း အလင္း၏ အလွ်င္ကဲ့သို႕ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။ အလြန္ကို အက်ိဳးရွိလွတဲ့ တီထြင္ေအာင္ျမင္မွဳၾကီး ပါပဲ....။

မည္သို႕ မည္ပံု အသံုးျပဳသနည္း ဆိုေသာ္.....

ထို Atom မ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာၾကီးအား Open Source အျဖစ္ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္ သို႕ တင္ပို႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ အခေၾကးေငြမယူပဲ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ထိုနည္းပညာအားအသံုးခ်ပံုမွာ အလြန္တရာမွ ရိုးရွင္းလွပါသည္။ ထိုနည္းပညာအား အသံုးျပဳရန္ ကြန္ပ်ဳတာတစ္ လံုးႏွင့္ Atom မ်ားကို (Divide, Emit, Receive ႏွင့္ Combine) ခြဲထုတ္ေပး၊ ထုတ္လႊင့္ေပး၊ လက္ခံေပး ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ေပးမည့္ Program မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရခဲေသတၱာတစ္လံုးမွ်သာ ပမာဏရွိ သည့္ စက္တစ္လံုးသာလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္...။ ၎စက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအားတြဲဖက္ၿပီး အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး....။ အသံုးျပဳပံုမွာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ ပို႕လိုေသာ ပစၥည္းမ်ား (လူကိုယ္တိုင္သြားလိုပါကလည္း ရပါသည္။) ကို ထိုစက္အတြင္းသို႕ ထည့္လိုက္ရံုသာျဖစ္ပါသည္။ လူျဖစ္ပါက ထိုစက္ထဲသို႕၀င္ကာ ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ လူ (သို႕) ပစၥည္းသည္ စက္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားပါက ကြန္ပ်ဴတာမွ တစ္ဆင့္ Run လိုက္ပါက စက္အတြင္းရွိ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ပို႕လိုေသာဖက္မွ လူ(သို႕) ပစၥည္း၏ Atom မ်ားကို အပုိင္း အစမ်ားျဖစ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္အာ Internet လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ သြားလိုရာသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဖက္မွလက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ Atom မ်ားကို ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ လူျဖစ္ေစ၊ အရာ၀တၳဳျဖစ္ေစ အေကာင္းပကတိ အတိုင္း အလိုရွိရာသို႕ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါေတာ့တယ္...။

ထိုကဲ့သို႕၎နည္းပညာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ကမာၻအ၀ွမ္းမွလူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ေနခ်ိန္တြင္ပင္ အလြန္ပင္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတစ္ခု ကမာၻေပၚသို႕ ပံ်႕လြင့္သြားခဲ့ေလသည္။ ျဖစ္ပံုမွာ အလြန္ပင္ အံၾသဖြယ္ ေကာင္း၍ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာလည္း ေကာင္းလွေပသည္။ လူငယ္တို႕ သဘာ၀အရ ခ်စ္ၾကိဳက္ ေနေသာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္ေလးႏွင့္ ေကာင္မေလးသည္ ကမာၻေပၚရွိ သီးျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုစီတြင္တည္ရွိေနၾကေသာ္လည္း ထုိနည္းပညာၾကီး၏ အကူအညီျဖင့္ ေန႕စဥ္ ေန႕တိုင္း လြယ္ကူအစဥ္ေျပစြာ ဆံုေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (လူၾကီးမ်ားက ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား သေဘာမတူၾကေသာ ေၾကာင့္ Internet ႏွင့္ ၎နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕ခိုးေတြ႕ေနၾကျခင္း ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။) ထုိကဲ့သို႕ ေန႕စဥ္ေတြ႕ဆံုေနရာမွ တစ္ေန႕တြင္ ေကာင္ေလးသည္ မိဘမ်ားသေဘာထားတင္းမွာမွေၾကာင့္ ေကာင္မေလး အား သြားေရာက္ခိုးယူရန္အတြက္ စက္အတြင္းသို႕၀င္ကာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႕အသြားတြင္ ၎ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံဘက္အျခမ္း၌ ထံုးစံအတိုင္း မီးပ်က္သြားရာမွ (ေနာက္ပိုင္းသတင္းမ်ားအရ ၎ေကာင္ေလးမွ ေကာင္မေလးအား သြားေရာက္ခိုးယူရန္ သြားေသာေန႕သည္ ၎တို႕ျမိဳ႕နယ္ ေန႕လည္မွစ၍ မီးပ်က္မည့္ အလွည့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ) လိုရာခရီးသို႕ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေတာ့ပဲ Internet လမ္းေၾကာင္းအတြင္း Atom မ်ားအပိုင္းပိုင္းအစစျဖစ္ကာ ေသဆံုးသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

p.s- ငယ္ငယ္တုန္းက ၾကည့္ဖူးတဲ့ သိပၸံဇာတ္လမ္းထဲမွ အပိုင္းအစအခ်ိဳ႕အား တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ ေသာ (လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူး) အရာမ်ား ေပါင္းစပ္ကာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။